Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u-1k

Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u