Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u-3

Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u