Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u-9

Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u