Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u-12

Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u