Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u-13

Utagawa Hiroshige (1797-1858) – Shono Haku-u